Reglement

Algemene voorwaarden

Vind hier ons algemeen reglement

U vindt er informatie over onder meer tickets, parking, toegang tot Brussels Expo, lockers, replica’s van wapens (cosplay) en het huishoudelijk reglement.

Wapenreglement

 • De bezoeker dient zich te allen tijde te houden aan alle toepasselijke wetten (nationaal en lokaal) met betrekking tot het dragen en gebruiken van wapens. In geval van tegenstrijdigheid met deze algemene voorschriften, prevaleert de hierboven vermelde wetgeving.
 • Instructies: U dient onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek en/of instructie met betrekking tot de wapens die u draagt en/of gebruikt en die afkomstig zijn van hetzij een politieagent, brandweerman en/of andere vertegenwoordiger van de openbare orde, hetzij een bewaker van de hal (Namur Expo of Brussels Expo), hetzij een lid van het personeel van de organisatie.
 • Categorieën: wapens zijn verdeeld in drie categorieën.

NIET-TOEGESTANE WAPENS

Functionele vuurwapens (zelfs als ze niet geladen zijn), geneutraliseerde of gedemilitariseerde wapens, brandgevaarlijke wapens, wapens die uitsluitend voor militair gebruik zijn ontworpen, airsoftwapens, stiletto’s en werpmessen, vlindermessen, knokkelstokken, dolken, bowiemessen, jachtmessen, alarmwapens, vuurwapens die eruitzien als andere voorwerpen, zwaardstokken en geweerstokken, elektroshockwapens, spuitbussen (sprays) gebruikt voor ‘zelfverdediging’, nunchaku, werpsterren en geluiddempers. Airsoftwapens zijn niet toegestaan. Alle functionele vuurwapens, vergunningsplichtige wapens en wapens die verboden zijn volgens de Belgische wapenwet zullen door de politie in beslag worden genomen en er zal een bekeuring worden uitgeschreven.

TOEGESTANE WAPENS

Wapens die duidelijk nep zijn, gemaakt van polystyreen, karton en andere. Voorwerpen die duidelijk bedoeld zijn als speelgoed voor kinderen tot 14 jaar (bv. een eenkleurig plastic waterpistool); voorwerpen die er duidelijk niet uitzien als een bestaand wapen (bv. een Star Wars-light saber, een Star Trek-phaser); zwaarden en sabels die niet vermeld staan in de lijst van “Wapens die niet zijn toegestaan”. Dus we gaan Steve van Minecraft niet aanvallen omdat hij met een kartonnen ‘Diamond Sword’ zwaait.

Het dragen van wapens is toegestaan in de gebouwen van Namur Expo en Brussels Expo tijdens Made In Asia en Retro Made In Asia. U mag geen toegelaten wapens dragen in RMIA en MIA buiten de gebouwen Namur Expo en Brussels Expo. Tijdens uw reizen van en naar Namur Expo en Brussels Expo moet u wapens die toegelaten zijn op MIA en RMIA steeds in een gesloten verpakking stoppen (bv. een gesloten sporttas). Het is ook te allen tijde verboden om toegelaten wapens op een bedreigende en/of andere gevaarlijke manier te gebruiken in de gebouwen en op de terreinen van Namur Expo en Brussels Expo. Achtergelaten wapens zullen worden beschouwd als verloren voorwerpen (zie artikel 11 van dit reglement).

PODIUM-WAPENS

Dummywapens die niet vallen onder de categorie ‘Toegestane Wapens’ (met uitzondering van airsoftwapens), maar ook niet beschouwd kunnen worden als ‘Toegestane Wapens’ (bv. een dummywapen dat lijkt op een wapen gebruikt in Stargate) mogen enkel gebruikt worden op het podium (bv. als onderdeel van de cosplaywedstrijd) of in een afgesloten deel van het evenement.

Podiumwapens mogen worden gebruikt op het podium en in een activiteitencabine, zolang die niet toegankelijk is voor het publiek, maar u mag ze niet dragen tijdens het evenement. Wanneer u van en naar Namur Expo en Brussel reist, moet u de podiumwapens altijd in een gesloten verpakking stoppen (bv. een gesloten sporttas), aangezien de nationale wetgeving u verbiedt om wapens in het openbaar te dragen. Als u niet op het toneel of in de gesloten tribune staat, moet het MIA- en RMIA-toneelwapen zo worden opgeborgen dat het niet zichtbaar is. Het is ook te allen tijde verboden om in de gebouwen en op de terreinen van Namur Expo en Brussels Expo op een bedreigende en/of andere gevaarlijke manier gebruik te maken van RMIA- en MIA-podiumwapens. Achtergelaten podiumwapens zullen worden beschouwd als verloren voorwerpen (zie artikel 11 van dit reglement).

Als u twijfelt over de categorie van uw wapen, spreek dan met de kassier of crew, waar u wordt doorverwezen naar de juiste persoon bij de Wapencontrole. U mag uw wapen niet uit de verzegelde verpakking halen waarin het is opgeborgen voordat die persoon u heeft verteld in welke categorie het valt.

Artikel 3. § 1. 1: De volgende wapens worden beschouwd als verboden wapens:

 • Antipersoneelmijnen en boobytraps of soortgelijke voorzieningen, en blindmakende laserwapens;
 • Brandgevaarlijke wapens;
 • Wapens die uitsluitend zijn ontworpen voor militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, lanceerinrichtingen, artilleriestukken, raketten, wapens die gebruik maken van andere vormen van straling dan die bedoeld in 1°, munitie speciaal ontworpen voor dergelijke wapens, bommen, torpedo’s en granaten;
 • Submunitie;
 • Vergrendelings- en werpmessen, vlindermessen, koperen knokkels en wapens met bladen die eruitzien als een ander voorwerp;
 • Zwaardstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn;
 • Knuppels en wapenstokken;
 • Vuurwapens waarvan de kolf of loop in verschillende delen uiteen kan worden genomen, vuurwapens die op zodanige wijze zijn vervaardigd of gemodificeerd dat zij onzichtbaar of minder zichtbaar worden of dat hun technische kenmerken niet langer overeenstemmen met die van het model dat is omschreven in de vergunning voor het voorhanden hebben van het vuurwapen, en vuurwapens die het uiterlijk hebben van een ander voorwerp dan een wapen;
 • Vuurwapens waarvan de kolf of loop in verschillende delen uiteen kan worden genomen, vuurwapens die op zodanige wijze zijn vervaardigd of gemodificeerd dat zij onzichtbaar of minder zichtbaar worden of dat hun technische kenmerken niet langer overeenstemmen met die van het model dat is omschreven in de vergunning voor het voorhanden hebben van het vuurwapen, en vuurwapens die het uiterlijk hebben van een ander voorwerp dan een wapen;
 • Voorwerpen die bestemd zijn om mensen in aanraking te brengen met giftige, verstikkende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen;
 • Vouwgeweren met een kaliber van meer dan 20 ;
 • Werpmessen;
 • Nunchaku;
 • Werpsterren;
 • Vuurwapens met de volgende onderdelen en toebehoren, alsmede de volgende onderdelen en toebehoren in het bijzonder: geluiddempers; magazijnen met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit die door de minister van Justitie voor een bepaald model vuurwapen is vastgesteld; richtapparatuur voor vuurwapens, waarmee een lichtbundel op het doel kan worden geprojecteerd (en nachtkijkers); mechanismen waarmee een vuurwapen kan worden omgebouwd tot een automatisch vuurwapen;
 • Door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken aangewezen apparaten, wapens en munitie die een (ernstig en nieuw) gevaar voor de openbare veiligheid kunnen opleveren en wapens en munitie die om die reden alleen de in artikel 27, § 1, tweede en derde lid, bedoelde diensten mogen bezitten;
 • Voorwerpen en stoffen die niet als wapen zijn ontworpen, maar waarbij uit de specifieke omstandigheden blijkt dat de persoon die ze in zijn bezit heeft, draagt of vervoert duidelijk de bedoeling heeft ze te gebruiken om personen te bedreigen of lichamelijk letsel toe te brengen.
 • Inerte munitie en pantsers die verarmd uraan of enig ander type industrieel uraan bevatten. [Wet van 11 mei 2007, inwerkingtreding: 20-06-2009].
ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Made in Asia is de handelsnaam van een conventie en een evenement georganiseerd door Easyfairs.
Made in Asia vindt plaats op privéterreinen en in de hallen van Brussels Expo. De volgende voorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat alle bezoekers een fantastische en zorgeloze dag hebben.
De regels zijn gebaseerd op beleefdheid, veiligheid, respect voor anderen en voor het milieu.
Iedereen die meedoet aan Made in Asia stemt in met deze algemene regels. Het bezoek van Made in Asia zal worden geweigerd in geval van niet-naleving van deze algemene regels.
De bezoeker erkent dat hij/zij handelingsbekwaam is om een dergelijke overeenkomst aan te gaan of dat hij/zij toestemming heeft van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor hem/haar draagt.
ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT MADE IN ASIA
Made in Asia is alleen toegankelijk op de volgende manier: Vrijdag 13 (12.00 tot 20.00 uur), zaterdag 14 (10.00 tot 19.00 uur) en zondag 15 maart 2020 (10.00 tot 18.00 uur).Door middel van een geldig en origineel toegangsbewijs, legaal verkregen via de officiële kanalen. Dit ticket zal worden aanvaard of geweigerd na controle. Via de duidelijk aangegeven ingangen.
Iedereen die Made in Asia probeert binnen te komen op een manier die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, krijgt aan de kassa een boete ter hoogte van de toegangsprijs voor volwassenen. Dit kan worden verhoogd met een administratieve vergoeding. Elke niet-medewerking zal gesanctioneerd worden met een permanente uitsluiting uit de paleizen van Namur Expo.
De organisatie behoudt zich het recht voor de toegang tot Made in Asia te allen tijde tot bepaalde groepen te beperken. In geval van moeilijkheden met een groep behoudt de organisatie zich het recht voor de hele groep uit te sluiten. Bezoekers aan wie de toegang tot Made in Asia is geweigerd, mogen niet naar binnen en kunnen geen aanspraak maken op schadevergoeding.
De toegang tot Made in Asia is verboden voor minderjarigen (jonger dan 16 jaar) die niet begeleid worden door een volwassene.
Toegang tot Made in Asia is gratis voor kinderen tot 10 jaar. De organisatie behoudt zich het recht voor de individuele prijzen van Made in Asia te allen tijde te wijzigen.
Indien Made in Asia zijn capaciteit overschrijdt, heeft de organisatie het recht om extra bezoekers op dezelfde dag de toegang tot Made in Asia te weigeren zonder compensatie. In het geval van een groot aantal bezoekers, is het
Het is ook mogelijk dat niet alle delen van Made in Asia kunnen worden bezocht. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of teleurstelling die hieruit kan voortvloeien.
Als uit de voorverkoop blijkt dat het maximum aantal bezoekers is bereikt, wordt de voorverkoop gesloten en is er geen verkoop meer mogelijk aan de kassa. Dit zal duidelijk worden gecommuniceerd via alle mogelijke kanalen.
Dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden en hulphonden met een officieel hondenjasje) zijn niet toegestaan bij Made in Asia.
De begeleider van een rolstoelgebruiker of een blinde mag Made in Asia gratis en zonder ticket binnen. Deze regel geldt alleen als de rolstoelgebruiker of blinde een betalende bezoeker is en dus in het bezit van een geldig toegangsbewijs. Alle andere begeleiders moeten een ticket hebben.
ARTIKEL 3 – TICKETS
De organisatie en/of de officiële ticketverkoper behoudt zich het recht voor om de identiteit van de bezoekers te controleren bij hun binnenkomst op de site van Namur expo. Bezoekers die niet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs wordt de toegang tot Made in Asia geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsbewijs. Als geldig legitimatiebewijs wordt beschouwd: een geldige identiteitskaart, een geldig paspoort of een geldig rijbewijs. Kopieën van identiteitsbewijzen worden niet aanvaard. De Custodian Act is in dit verband uitdrukkelijk van toepassing.
Gekochte toegangskaarten kunnen niet worden teruggenomen of geruild. Na aankoop ziet de koper af van elke discussie hieromtrent. Verloren tickets worden niet vervangen.
In geen geval worden tickets ter plaatse terugbetaald. Klachten, verzoeken en suggesties ter verbetering in dit verband kunnen worden gericht aan info@madeinasia.be of per post: Easyfairs, Maaltekouter 1, 9051 Gent, België.
Het is ten strengste verboden gratis tickets door te verkopen aan wie dan ook en tegen welke vergoeding dan ook. Indien deze praktijk wordt vastgesteld, zullen de betrokken tickets onmiddellijk worden gedeactiveerd.
ARTIKEL 4 – FIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN VAN ALLE SOORTEN
Fietsen, bromfietsen, rolschaatsen, skateboards, skeelers en alle andere vervoermiddelen zijn verboden binnen de gebouwen van Namur Expo, met uitzondering van de uitzonderingen voorzien in artikel 5.
Aan de ingang van Namur Expo zijn er duidelijk gemarkeerde stallingplaatsen voor fietsen en motoren. Alle bezoekers van Made in Asia zijn verplicht hun voertuigen daar achter te laten.
Made in Asia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of ongevallen met fietsen, motorfietsen of voertuigen van welke aard dan ook.
ARTIKEL 5 – ROLSTOELEN EN KINDERWAGENS
Made in Asia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van rolstoelen of kinderwagens.
Rolstoelen zijn in beperkte hoeveelheden beschikbaar. Deze kunnen gereserveerd worden via info@ madeinasia.be
ARTIKEL 6 – KLUISJES
Een beperkt aantal kluisjes is beschikbaar bij de ingang van Made in Asia voor waardevolle spullen en andere voorwerpen. Voor het gebruik van deze kluisjes wordt een vergoeding gevraagd. Het gebruik van deze kluisjes is beperkt tot de duur van uw bezoek aan Made in Asia. De kluisjes moeten aan het eind van de dag geleegd worden, anders worden ze door Easyfairs geleegd.
De organisatie zorgt niet voor de bewaking van deze kluisjes en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal of poging tot inbraak.
Het is verboden om voorwerpen ergens onbeheerd achter te laten. Onbeheerde voorwerpen zullen door de organisatie en/of de politie worden verwijderd.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van achtergelaten voorwerpen. Bezoekers mogen de kluisjes gebruiken als ze dat willen.
ARTIKEL 7 – OPENBARE ORDE EN ZEDELIJKHEID
Roken is niet toegestaan in de gebouwen en op de terreinen en in de zones die aangeduid zijn met een rookverbodsymbool, alsook in alle restaurants, binnenruimtes en toiletten.
Roken of het gebruik van elektronische sigaretten in de bovengenoemde zones.
Introduceer luidruchtige muzikale installaties.
Het binnenbrengen of verkopen van vuurwerk of ander pyrotechnisch materiaal.
Drugs aan te bieden en/of te gebruiken of te verkopen, alsmede zich in een staat van drugsvergiftiging te vertonen; of te trachten anderen tot het gebruik van drugs aan te zetten.
Drukwerk of soortgelijke aantekeningen verspreiden of tonen.
Het houden van opiniepeilingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.
Stelen of beschadigen van voorwerpen die eigendom zijn van Made in Asia, het personeel of andere bezoekers van Made in Asia.
Het storen van bezoekers en/of het storen of verhinderen dat Made in Asia en/of Easyfairs medewerkers hun werk kunnen doen, alsmede het mishandelen van andere bezoekers en/of Made in Asia medewerkers.
vandalisme van welke aard ook te plegen of bendes te vormen op het terrein van Namur expo.
Vergaderingen en/of toespraken houden, propaganda maken, bijdragen innen, geld inzamelen of gratis uitdelen, ruilen of verkopen op de terreinen van Namur Expo zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.
Om toegang te krijgen tot het terrein of de dienstwegen, zelfs als deze niet per ongeluk gesloten zijn.
Zich gedragen op een manier die gevaarlijk is voor zichzelf of voor anderen.
Bezoekers die de bepalingen van dit artikel (artikel 7) overtreden, alsmede hun medeplichtigen, worden zonder discussie uitgesloten van Made in Asia en kunnen administratieve kosten worden aangerekend. Bovendien zal de politie worden ingelicht.
Bezoekers aan wie de toegang tot Made in Asia is geweigerd, mogen Made in Asia niet langer betreden en kunnen in geen geval aanspraak maken op schadevergoeding.
Bezoekers zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade die zij veroorzaken aan andere bezoekers en personen of aan de faciliteiten van Made in Asia door hun onvoorzichtigheid, schuld of nalatigheid. Begeleiders zijn volledig verantwoordelijk voor hun begeleiders. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door andere bezoekers.
Elke vorm van discriminatie, provocatie of racisme is strikt verboden, ook in de context van cosplay. Deze lijst is niet beperkend.
Made in Asia staat geen kostuums toe die haatsymbolen bevatten of zich de symboliek van haatgroepen toe-eigenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot historische/fictieve/satirische kostuums die verband houden met het nazisme.
ARTIKEL 8 – WAPENVOORSCHRIFTEN
De bezoeker dient te allen tijde alle toepasselijke wetten (nationaal en lokaal) met betrekking tot het dragen en gebruiken van wapens te respecteren. In geval van tegenstrijdigheid met deze algemene voorschriften, prevaleert de hierboven vermelde wetgeving.
Instructies: U moet onmiddellijk gevolg geven aan elk verzoek en/of instructie in verband met de wapens die u draagt en/of gebruikt, afkomstig van hetzij een politieagent, brandweerman en/of andere vertegenwoordiger van de openbare orde, hetzij een bewaker van Namur Expo, hetzij een personeelslid van de organisatie.
Categorieën: wapens zijn verdeeld in drie categorieën.
Wapens die niet zijn toegestaan bij Made in Asia
Functionele vuurwapens (zelfs als ze niet geladen zijn), geneutraliseerde of gedemilitariseerde wapens, brandgevaarlijke wapens, wapens die uitsluitend voor militair gebruik zijn ontworpen, airsoftwapens, stiletto’s en werpmessen, vlindermessen, werpmessen, koperen knokkels, dolken, Bowie-messen, jachtmessen, alarmwapens, vuurwapens die eruitzien als een ander voorwerp, zwaardstokken en pistoolstokken, elektroshockwapens, spuitbussen (sprays) gebruikt voor “zelfverdediging”, nunchaku, starbursts, en andere wapens.
“nunchaku, werpsterren en geluiddempers. Airsoftwapens zijn niet toegestaan. Alle functionele vuurwapens, vergunningsplichtige wapens en wapens die verboden zijn volgens de Belgische wapenwet zullen door de politie in beslag worden genomen en er zal een bekeuring worden uitgeschreven.
Toegestane wapens Wapens die duidelijk nep zijn, gemaakt van polystyreen, karton en andere. Voorwerpen die duidelijk bedoeld zijn als speelgoed voor kinderen tot 14 jaar (bv. een eenkleurig plastic waterpistool); voorwerpen die er duidelijk niet uitzien als een bestaand wapen (bv. een Star Wars-lichtzwaard, een Star Trek-faser); zwaarden en sabels die niet voorkomen op de lijst van “wapens die niet zijn toegestaan in Made in Asia”. Dus we gaan Steve van Minecraft niet aanvallen omdat hij met een kartonnen diamanten zwaard zwaait. We zullen hem niet in een satijn veranderen.
De wapens die tijdens Made in Asia zijn toegestaan, mag u dragen in de Namur Expo gebouwen tijdens Made in Asia. Het is verboden de voor Made in Asia toegelaten wapens buiten de gebouwen van Namur Expo te dragen. Als u naar en van Namur expo reist, moet u de wapens die Made in Asia mogen dragen, altijd in een gesloten verpakking stoppen (bijvoorbeeld een gesloten sporttas). Het is tevens te allen tijde verboden de voor Made in Asia toegelaten wapens op een bedreigende en/of andere gevaarlijke wijze te gebruiken in de gebouwen en op het terrein van Made in Asia Expo. Wapens die in Made in Asia zijn toegestaan en worden achtergelaten, worden beschouwd als verloren voorwerpen (zie artikel 11 van dit reglement).
Podiumwapens Dummywapens die niet vallen onder de categorie “Made in Asia allowed weapons” (met uitzondering van airsoftwapens), maar ook niet in aanmerking komen als “Permitted weapons” (bijv. een dummywapen dat lijkt op een wapen dat in Stargate wordt gebruikt) mogen alleen op het podium worden gebruikt (bijv. als onderdeel van de cosplaywedstrijd).
Toneelwapens uit Made in Asia kunnen op het toneel worden gebruikt, zolang het toneel niet toegankelijk is voor het publiek, maar u kunt ze niet in Made in Asia dragen. Tijdens uw reis van en naar Made in Asia Expo moet u wapens van het Made in Asia-podium altijd in een gesloten verpakking opbergen (bijvoorbeeld een gesloten sporttas), aangezien de nationale wetgeving u verbiedt wapens in het openbaar bij u te dragen. Als u niet op het toneel staat of in de gesloten tribune zit, moet het Made in Asia-toneelwapen zodanig worden opgeborgen dat het niet zichtbaar is. Het is tevens te allen tijde verboden om in de gebouwen en op het terrein van Made in Asia Expo op dreigende en/of andere gevaarlijke wijze gebruik te maken van wapens van het Made in Asia podium. Achtergelaten Made in Asia stage wapens zullen als verloren voorwerpen worden beschouwd (zie artikel 11 van dit reglement).
Als u twijfelt over de categorie van uw wapen, spreek dan met de kassier, waar u wordt doorverwezen naar de juiste persoon bij de Wapencontrole. U mag uw wapen niet uit de verzegelde verpakking halen waarin het is opgeborgen voordat die persoon u heeft verteld in welke categorie het valt.
ARTIKEL 9 – VERTREK VAN MADE IN ASIA
Alle bezoekers moeten Made in Asia uiterlijk op de sluitingstijd van die dag(en) verlaten; zo niet wordt hun aanwezigheid niet toegestaan en kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht. Het vertrek uit Made in Asia is dan definitief.
Bezoekers die op dezelfde dag naar Made in Asia willen terugkeren, moeten een stempel vragen waarmee zij op dezelfde dag opnieuw toegang krijgen tot Made in Asia.
ARTIKEL 10 – REINHEID
Alle bezoekers van Made in Asia verbinden zich ertoe het milieu te respecteren tijdens hun bezoek aan Namur expo: alle afval zal in de daartoe voorziene vuilnisbakken worden gedeponeerd.
Kinderopvang moet plaatsvinden in de daarvoor bestemde ruimten, die duidelijk zijn aangegeven.
De toiletten van Namur expo zijn duidelijk aangegeven. Het is verboden elders in een sanitaire behoefte te voorzien dan in de daartoe bestemde ruimten.
Het is verboden voorwerpen in de toiletten te gooien. Maandverbanden, luiers, doekjes, enz. moeten in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd.
ARTIKEL 11 – VERLOREN VOORWERPEN
Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn of haar bezittingen. Gevonden voorwerpen moeten altijd worden ingeleverd bij het secretariaat van de organisatie.
Made in Asia kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal, beschadiging of ongeval van verloren voorwerpen of waarbij verloren voorwerpen betrokken zijn.
Verloren voorwerpen kunnen bij de politie worden aangegeven. Als de politie niet ter plaatse is, kunt u dit doen op het plaatselijke politiebureau.
ARTIKEL 12 – ETEN EN DRINKEN
Het assortiment van de verschillende horecazaken en de verkoopprijs worden in elk horecazaak duidelijk aangegeven. Prijzen zijn niet vatbaar voor discussie en/of beroep.
Gekochte maaltijden en/of drankjes kunnen niet worden geretourneerd of geruild. Na de koop ziet de koper af van elke discussie hieromtrent.
Het door de organisatie ingehuurde personeel is verantwoordelijk voor het verkooppunt waar het werkt. Bezoekers moeten de instructies van het personeel opvolgen.
Het is verboden om voedsel en/of drank in bulk mee te nemen naar Made in Asia.
ARTIKEL 13 – DIEFSTAL
Elke vorm van diefstal of poging tot diefstal zal onmiddellijk aan de politie worden gemeld. Eenieder die zich schuldig maakt aan diefstal of een poging daartoe, wordt de verdere toegang tot Made in Asia ontzegd.
ARTIKEL 14 – EXPOSANTEN
Verkochte goederen worden door de organisatie niet teruggenomen of geruild.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele namaakgoederen die door de exposant worden verkocht.
De organisatie heeft de aandacht van de exposanten gevestigd op de inhoud van de huidige Belgische wapenwet betreffende het vervoer, het bezit en de verkoop van wapens. De Belgische wapenwet onderscheidt 3
categorieën, namelijk verboden wapens, vergunningsplichtige wapens en wapens voor de vrije verkoop.
ARTIKEL 15 – MERCHANDISING MADE IN ASIA
De officiële verkoop van t-shirts en souvenirs vindt uitsluitend plaats op de merchandisingstand van Made in Asia en op de officiële website van Made in Asia.
ARTIKEL 16 – BRAND OF ONGEVAL
Bij brand, ongeval, evacuatie, enz. moeten de instructies van de vertegenwoordiger van Namur Expo of de veiligheidsdiensten nauwgezet en zonder discussie worden opgevolgd.
In geval van evacuatie is de toegang tot de geëvacueerde gebouwen verboden zonder toestemming van de organisatie of de veiligheidsdiensten.
Alle ongevallen en verwondingen moeten onmiddellijk worden gemeld bij de eerste hulppost voor registratie, controle en behandeling, indien nodig.
ARTIKEL 17 – GELD EN BETAALMIDDELEN
Controleer altijd uw wisselgeld bij de kassa. Klachten worden later niet meer aanvaard.
Wij accepteren alleen de volgende valuta: EURO.
Een geldautomaat is beschikbaar bij de ingang van Made in Asia Expo.
ARTIKEL 18 – PROMOTIE: FLYERS EN POSTERS
Het is verboden om flyers te verdelen of affiches op te hangen in en rond de gebouwen van Namur Expo. Als u uw eigen evenement wilt promoten, mag u dat alleen doen met de schriftelijke toestemming van de organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@ madeinasia.be. Bij niet-naleving van deze bepaling wordt het promotiemateriaal verwijderd en kan terugbetaling van de gemaakte kosten en schadevergoeding worden geëist.
ARTIKEL 19 – RECLAMEBEELDEN
Foto’s voor privé-gebruik zijn toegestaan, tenzij op bepaalde plaatsen anders is aangegeven. Elke publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.
Tijdens uw bezoek is het mogelijk dat er foto’s of opnames worden gemaakt die later worden gebruikt in de communicatie van Made in Asia. De rechten op het gebruik van dit beeldmateriaal behoren toe aan de organisatie. Made in Asia kan dit materiaal dus zonder enige beperking gebruiken.
Bezoekers die niet willen dat er foto’s/afbeeldingen van henzelf worden gebruikt, moeten de organisatie hiervan uitdrukkelijk op de hoogte stellen voordat zij de Made in Asia-site betreden (op de dag van hun bezoek).
ARTIKEL 20 – AANSPRAKELIJKHEID
Indien de bezoeker tijdens zijn bezoek aan Made in Asia schade heeft opgelopen, dient hij dit voor vertrek aan de informatiebalie te melden. In geval van latere kennisgeving is een eventuele schadevergoeding in alle gevallen uitgesloten. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens het bezoek aan Made in Asia, tenzij er sprake is van eigen opzet of grove nalatigheid van de organisatie. In dat geval zal de aansprakelijkheid van de organisatie nooit het maximumbedrag overschrijden dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indirecte of beroepsschade komt nooit voor vergoeding in aanmerking.
Eenieder die door zijn handelen of nalatigheid directe of indirecte schade toebrengt aan de organisatie, is volledig aansprakelijk. Indirecte schade omvat winstderving, alsmede de kosten van boetes en administratieve en strafrechtelijke maatregelen.
ARTIKEL 21: PRIVACYBELEID
Made in Asia/Easyfairs Group neemt de bescherming van de privacy van haar klanten zeer serieus en verplicht zich persoonlijke gegevens die zij van haar partners verzamelt of ontvangt te behandelen in overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer details over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking verwijzen wij u naar ons privacybeleid.
Made in Asia/Easyfairs kan foto’s van u maken tijdens uw bezoek aan Made in Asia. We bewaren de foto’s van bezoekers en gasten om ze naar de betreffende bezoekers te sturen, maar ook om ze op de Facebook-pagina van het Made in Asia-evenement te plaatsen. Op die manier kunnen bezoekers foto’s van hun bezoek terugvinden. Als u wilt dat Made in Asia/Easyfairs uw foto’s verwijdert, volg dan de procedure zoals beschreven in ons privacybeleid.
ARTIKEL 22 – VERSIE
Versie 4.2 van 27/01/2020. Deze versie vervangt alle voorgaande versies.
BIJLAGE: DE WAPENWET (WET VAN 08/06/2006)
Artikel 3. § 1. 1: De volgende wapens worden beschouwd als verboden wapens:
antipersoneelmijnen en boobytraps of soortgelijke voorzieningen, en blindmakende laserwapens;
Brandgevaarlijke wapens;
Wapens die uitsluitend zijn ontworpen voor militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, lanceerinrichtingen, artilleriestukken, raketten, wapens die gebruik maken van andere vormen van straling dan die bedoeld in 1°, munitie speciaal ontworpen voor dergelijke wapens, bommen, torpedo’s en granaten;
Sub-munities ;
Messen met een knip- of knipperend lemmet, vlindermessen, koperen knokkels en wapens met bladen die eruitzien als een ander voorwerp;
Zwaardstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn;
Knuppels en wapenstokken;
Vuurwapens waarvan de kolf of loop in verschillende delen uiteen kan worden genomen, vuurwapens die op zodanige wijze zijn vervaardigd of gemodificeerd dat zij onzichtbaar of minder zichtbaar worden of dat hun technische kenmerken niet langer overeenstemmen met die van het model dat is omschreven in de vergunning voor het voorhanden hebben van het vuurwapen, en vuurwapens die het uiterlijk hebben van een ander voorwerp dan een wapen;
Draagbare toestellen om personen door middel van elektrische schokken een halt toe te roepen of hun pijn te berokkenen, met uitzondering van medische of diergeneeskundige instrumenten;
Voorwerpen die bestemd zijn om personen aan te raken door middel van giftige, verstikkende, traanverwekkende of soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen;
vouwgeweren met een kaliber van meer dan 20 ;
werpmessen;
Nunchaku;
Werpsterren;
Vuurwapens met de volgende onderdelen en toebehoren, en met name de volgende onderdelen en toebehoren
geluiddempers ;
messen met een grotere inhoud dan de normale inhoud die door de minister van Justitie voor een bepaald model vuurwapen is vastgesteld;
richtapparatuur voor vuurwapens die een bundel op het doel projecteert (en nachtkijkers);
mechanismen om een vuurwapen om te bouwen tot een automatisch vuurwapen;
Door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken aangewezen apparaten, wapens en munitie die een (ernstig en nieuw) gevaar voor de openbare veiligheid kunnen opleveren en wapens en munitie die om die reden alleen de in artikel 27, § 1, tweede en derde lid, bedoelde diensten mogen bezitten;
Voorwerpen en stoffen die niet als wapen zijn ontworpen, maar waarbij uit de specifieke omstandigheden blijkt dat de persoon die ze in zijn bezit heeft, draagt of vervoert duidelijk de bedoeling heeft ze te gebruiken om personen te bedreigen of lichamelijk letsel toe te brengen.
Inerte munitie en pantsers die verarmd uraan of enig ander type industrieel uraan bevatten. [Wet van 11 mei 2007, inwerkingtreding: 20-06-2009].

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden op uw Made in Asia-vragen
Naar de FAQ

Contacteer ons

Stel je vraag

Kan je het antwoord niet vinden in de lijst met veelgestelde vragen? Contacteer ons!
Contacteer ons
Scroll naar top